Do you speak
ENGLISH?

, . , - . . - , . . , - . - , .