Do you speak
ENGLISH?

10-15 . , , . . -, - . , . .
.